Stillingsopslag

Kordegn/administrativ medarbejder søges.

Sønder Tranders og Gug kirker, Aalborg, søger en medarbejder med erfaring som kordegn og som administrativ medarbejder til at varetage kirkernes daglige administration. Vi er en moderne kirke med alsidige opgaver og ét samlet menighedsråd. Der er 4 præster og 10 ansatte til at udføre de mange forskellige kirkelige funktioner. Du får ansvar for det daglige arbejde som kordegn og de administrative arbejdsopgaver på vores kirkekontor i Gug Kirkecenter med 5 dages uge og ingen kirketjeneste. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Vi ser gerne ansøgere, der har kordegneuddannelsen og har arbejdet som kordegn.

Hovedopgaver:                
At udføre samtlige opgaver som kordegn
Varetage de daglige administrative opgaver på kirkekontoret, herunder lønadministration (FLØS)Sekretærfunktioner for menighedsrådet, økonomiudvalg, præster og daglig leder.


Varetager følgende opgaver:
Betjening af kirkekontor, personregistrering, attestudstedelse
Forestå alle lønindberetninger, registrere ferie/fraværsopgaver i samarbejde med daglig leder
Ansvarlig for opfølgning og administration af ChurchDesk og arbejdsplanlægning med tilhørende digitale løsninger og andre former for digital arkivering
Medvirke i økonomiopgaven, der varetages af vores eksterne regnskabsfører

Forestå sammen med kirkeværgen/graveren den overordnede økonomiske/administrative styring af kirkegården

Medvirke ved udformning af kirkebladets indhold og udsendelse
I samarbejde med daglig leder medvirke ved udforming af stillingsbeskrivelser med videre efter gældende regler

Afløse kirke/kulturmedarbejderen i vedkommendes funktioner omkring PR – opgaver under ferie og andet fravær

Stillingen er omfattet af faglig fleksibilitet, idet medarbejderen ud over kordegne opgaver, forventes at være imødekommende og fleksibel og tage del i husets øvrige daglige opgaver

Personlige egenskaber:     Er et ansvarligt, engageret og tillidsfuldt menneske, der ønsker at yde
                                           en indsats til fælles gavn for sognets beboere, menighedsråd, de
                                           ansatte, frivillige og præsterne
                                           Er effektiv og arbejder selvstændig
                                           Har gode samarbejdsevner
                                           Er omhyggelig og struktureret, er god til at overholde deadlines
                                           Er fleksibel og omstillingsparat
                                           Har kendskab til det folkekirkelige arbejde med interesse for  
                                           lejlighedsvis at være til stede ved  gudstjenester og aftenarrangementer

 

Vores forventninger:          Er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur og vil
                                           arbejde i overensstemmelse med Den danske Folkekirkes grundlag og
                                           sognets visioner
                                           Behersker it på mindst ”superbruger”- niveau og gerne kendskab til   
                                           Brandsofts systemer
                                           Vil medvirke som en aktiv del af vores organisation ved at udvise både
                                           ansvar, samarbejdsvilje og arbejdsglæde
                                           En kordegn/administrativ medarbejder, der er kompetent og ansvarsfuld
                                           inden for egne arbejdsområder og har lyst til at indgå i et nært
                                           samarbejde med vores øvrige dygtige medarbejdere, præster,
                                           menighedsråd og frivillige

                                           Udviser rettidig omhu i overensstemmelse med sognets samarbejds-
                                           aftale/personalepolitik
                                           Aktiv medvirker til at sognet leverer bedste kvalitet i alle ydelser og høj
                                           service såvel eksternt som internt

 

Arbejdspladsen:               Vi tilbyder en god arbejdsplads med kompetente, engagerede og
                                         ansvarsbevidste kolleger
                                         Et velfungerende samarbejde med menighedsråd og ansatte
                                         En selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
                                         Et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt
                                         serviceniveau
                                         Plads til faglig og personlig udvikling i jobbet

                                         Foruden kordegn/administrativ medarbejder er der ansat en daglig
                                         leder, 4 præster, 2 organister, 2 kirketjenere, 1 kirke/kulturmed-
                                         arbejder, 1 graver, 1 gravermedhjælper og 1 kirkesanger
                                         Kirkekontoret er placeret i Gug Kirkecenter, Nøhr Sørensens Vej 7,
                                         9210 Aalborg SØ, hvor der også er kontorer for præster og øvrige
                                         ansatte samt undervisnings- og mødelokaler

 

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker ved Sønder Tranders Sogns Menighedsråd, Nøhr Sørensenvej 7, 9210 Aalborg SØ.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet er indstillet på, at der for den rette ansøger forhandles en indplacering i intervallønnen, som afspejler såvel ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer samt de krav, der stilles til udfyldelse af stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Stillingen er uden kirketjeneste.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest og straffeattest. Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder

Ansøgningsfristen er fredag den 21. august 2020. Vi forventer, at samtaler vil foregå 27. og 28. august 2020, således, at ansættelse kan ske pr. 1. oktober 2020, eller snarest muligt.

Ansøgningen med referencer og CV sendes elektronisk pr. mail til:   8370fortrolig@sogn.dk  
I ansøgningen bedes oplyst navn og tlf. nr. på 1 - 3 personer fra ledelsen af tidligere ansættelser.

Du kan læse mere om vores sogn: Sønder Tranders Sogn her på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Anni G. Walther via mail

til 8370fortrolig@sogn.dk eller til sognepræst Aksel L. Toft via mail aklt@km.dk